Lebih Jago Dari Sibawaih

7112.Imgcache
Umat Islam memiliki sangat banyak tokoh-tokoh keilmuan yang patut ditiru dan dibanggakan. Karena merekalah semua pelbagai disiplin ilmu bisa terjaga dan sampai kepada kita.

Berikut ini kami lampirkan biografi salah satu orang Alim dan Imam dalam masalah bahasa Arab.

Karena blog ini dikhususkan untuk hal-hal yang berkaitan tentang bahasa Arab, maka pilihan kita jatuh kepada beliau. Siapakah beliau?


Beliau adalah Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf, Abu Muhammad, Jamaluddin, Ibnu Hisyam termasuk Imam dalam ilmu bahasa Arab. Beliau lahir dan wafat di Mesir.

Beliau lahir di kota Kairo tahun 708H, dan menyibukkan diri mempelajari ilmu bahasa Arab, hinggai mampu menguasainya dan menonjol di bidang tersebut. Di sisi lain, beliau termasuk orang yang shalih dan wara’.
Beliau belajar dari Ibnu As-Siraj, dan mendengarkan dari Abu Hayyan buku Diwan ( kumpulan syair-syair) Zuhair bin Abu Sulma. Dan menghadiri majlis pelajaran-pelajaran Syaikh Tajuddin At-Tibrizi. Awal mula beliau mempelajari fikih dalam Madzhab Syafi’i, dan pada akhirnya beliau menjadi pengikut madzhab Hambali.
16764
Gambar 01


Ibnu Khaldun berkata tentangnya : “Kami mendengar -dan kami berada di Maghrib- bahwa ada seorang alim/ahli dalam disiplin bahasa Arab yang disebut dengan Ibnu Hisyam yang lebih jago dari Sibawaih”. (Baca selengkapnya tentang Imam Sibawaih.)

Dan Syaikh Islam Ibnu Hajar –rahimahullahu- berkata tentang beliau : “Sungguh Ibnu Hisyam mempunyai faedah-faedah bahasa Arab yg tidak dimiliki oleh alim yg lain, pembahasan-pembahasan yang detail, penemuan-penemuan yang bagus, serya kemampuan mengolah perkataan”.

Karya-karya beliau :
1.      Mughnil-labiib ‘an kutubil-a’aariib.
2.      ‘Umdatuth-thaalib fii tahqiiq tashriif ibnil-haajib.
3.      Raf’ul-khashaashah ‘an qiraa-atil-khulaashah.
4.      Al-i’raab ‘an qawaa’idil-i’raab.
5.      Awdhahul-masaalik ilaa alfiyati ibni maalik. (Gambar 01)
6.      Nuzhatuth-tharf fi ‘ilmish-sharf.
7.      Mauqidul-adzhaan – teka-teki dalam ilmu nahwu-.

Beliau wafat pada tanggal 5 Dzul Qa’dah 761H, dan dimakamkan di dekat pintu An-Nashr di kota Kairo, semoga Allah –ta’ala- merahmati beliau dangan rahmat yang luas.

Semoga dengan membaca sejarah dan biografi beliau, akan bertambah khazanah dan wawasan kita, bertambah semangat dan hamasah kita dalam mendalama agama Islam, terutama disiplin ilmu bahasa Arab, aamiin ya rabbal-‘aalamiin……

Sumber : Awdhahul-masaalik karya Imam Ibnu Hisyam.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rekomendasi